• Codzienna dawka witamin zamknięta w butelce
 • Bezpłatna dostawa w całej Polsce przy zamówieniu od 100 PLN

Regulamin

§1
Wprowadzenie

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://fit-juice.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma FOODLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wołczyńska 15A, 46-200 Kluczbork NIP 751-177-97-61, telefon: 501 237 753, adres e-mail: biuro@fit-juice.pl.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2
Definicje

 1. Sprzedawca – firma FOODLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kluczborku 46-200 przy ulicy Wołczyńska 15A, NIP 751-177-97-61, KRS 0000735082, REGON 380423246 z kapitałem zakładowym 400 000 PLN, telefon 501 237 753:, adres e-mail: biuro@fit-juice.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Produkt – zestaw soków dostarczany klientowi w wybranym terminie pod wskazany adres.
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.fit-juice.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
 9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 12. Obszar dostawy – obsługiwany przez Sprzedawcę obszar dostaw, do którego Klient może zamówić dostawę zamówionego Produktu
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osoboweCel przetwarzania
Imię i nazwiskoWeryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mailKorespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu, informowanie o aktualnych ofertach i promocjach
Numer telefonuInformowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą  produktu, informowanie o aktualnych ofertach i promocjach
Adres dostawyDostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://fit-juice.pl/polityka-prywatnosci
5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4
Zamówienie Produktu

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni na terenie Polski
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, wybierając soki wchodzące w skład Produktu oraz dzień pierwszej dostawy zamówienia. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności oraz punkcie III niniejszego regulaminu
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą wartość zamówienia (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wysyłanie maili z prośbą o wystawienie opinii.

§5
Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

1. Zamówienia są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Domyślne terminy realizacji zamówienia są przedstawione w tabeli poniżej:

Zmiana/Zamówienie potwierdzone w:Do godz.:Zostanie dostarczone/zmienione w:
Poniedziałek 15:00 Środa
Wtorek 15:00Czwartek
Środa 15:00Piątek
Czwartek 15:00Wtorek
Piątek 15:00Wtorek
Sobota 12:00Wtorek
Niedziela 15:00Środa
Tabela 1.

O Ile Klient nie zawrze w uwagach do zamówienia informacji o innym późniejszym pożądanym terminie dostawy zamówienia, zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z domyślnym terminem przedstawionym w tabeli jak wyżej.
2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie dokonania płatności online przez dostawcę płatności internetowych.
3. Godziny w Tabeli 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
4. Odstępstwa od pkt. 3 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
7. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji każdego wykluczenia z diety i zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
8. Klient, składając zamówienie i spożywając zamówione Produkty, ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z ich spożywania konsekwencje i wpływ na jego zdrowie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wszelkie dolegliwości zdrowotne, niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
9. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
10. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnią lub opóźnią dostawę Produktu, Klient nie zachowuje możliwości dochodzenia zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi, wypadkach drogowych, utrudnieniach na drodze, ogłoszonym stanem epidemii, czy innymi sytuacjami wyjątkowymi.
Nie jest możliwe również dochodzenie odszkodowania w takich przypadkach.
11. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.
12. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1.

§6
Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§7
Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.
2. Sprzedawca informuje Klienta, iż zgodnie z art. 38 pkt. 4) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) w przypadkach zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
3. Klient dokonując zamówienia przyjmuje do wiadomości, iż Produkt stanowi rzecz, która ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia, w związku z czym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest: (1) realizacja Usługi wykracza poza Obszar Dostaw; albo (2) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 1 Dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.

§8
Anulowanie zamówienia

1. Klient może anulować zamówienie składając stosowne oświadczenie minimum na 2 Dni Robocze przed planowaną datą dostawy maksymalnie do godz. 14:00
a. Do zachowania terminu na anulację zamówienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o anulacji zamówienia może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fit-juice.pl. W Oświadczeniu proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
b. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o anulacji zamówienia, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 17.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§10
Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§11
Prawa Konsumenta

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§12
Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności.

§13
Prawa Autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§14
Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2021 roku.

Zamów już teraz!

Zamów gotowy zestaw diety sokowej lub skomponuj swój własny.
Portale społecznościowe
Zamówienia i pytania

Jesteśmy do dyspozycji
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: biuro@fit-juice.pl
tel. +48 799 356 486

Miasta dostaw

Kurier Fit-Juice: Przesyłkę dostarczy nasz włąsny kurier, a dostawy odbywają się wcześnie rano lub w nocy – prosimy jedynie o podanie w uwagach do zamówienia kodu do domofonu oraz maksymalną godzinę dostawy.

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i odbierz 20 PLN na swoje
zamówienie!

  Tabela dostaw

  Zamówienie złożone w … 1-2 dzień najwcześniej
  dostarczony będzie w…
  3-4 dzień najwcześniej
  dostarczony będzie w …
  5 dzień najwcześniej
  dostarczony będzie w …
  Poniedziałek Środa Piątek Wtorek
  Wtorek Czwartek Wtorek Czwartek
  Środa Piątek Wtorek Czwartek
  Czwartek Wtorek Czwartek Piątek
  Piątek Wtorek Czwartek Piątek
  Sobota Wtorek Czwartek Piątek
  Niedziela Wtorek Czwartek Piątek

  Wysyłka i dostawa

  Data dostarczenia dostawy

  Skorzystaj z kalendarza dostawy dostępnego podczas wypełniania danych dostawy w koszyku. W przypadku wyboru diett sokowej na kilka dni, pierwsza przesyłka zostanie dostarczona we wskazanym wybranym dniu. Dostarczamy dietę maksymalnie na 2 dni w jednej paczce kurierskiej. To oznacza, że każda kolejna zostanie dostarczona w najbliższym możliwym dniu, aby zachować ciągłość diety. Przesyłki dostarczamy od wtorku – piątku.